کلمه کلیدی: 15 میلیون تومان پرداخت کنید تا پایتان قطع شود!