کلمه کلیدی: توفان در اتوبان

  • توفان در اتوبان +فیلم

    فیلمی از وقوع توفان در یکی اتوبان های شهر اسکاتسدیل ایالت آریزونای آمریکا را مشاهده کنید.