کلمه کلیدی: اعتراف کلینتون درباره نقش آمریکا در ایجاد القاعده +فیلم