3557452808497828323

یکشنبه 25 آذر 1397

عکاس: مریم علیئی

دریاچه نمک حوض سلطان در شمال شهر قم

دریاچه نمک حوض سلطان در ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان قم و ۸۵ کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار دارد.