3283096571908403629

دوشنبه 17 اردیبهشت 1397

عکاس: محمد زائرنیا

اتصال خطوط قطار شهری مشهد با حضور رئیس‌جمهور

همزمان با دومین روز سفر رئیس جمهوری به خراسان رضوی، خطوط اول و دوم قطارشهری مشهد به یکدیگر متصل شد.