3241380749285928353

سه شنبه 14 فروردین 1397

عکاس: محمد زائرنیا

نصب المانهای نوروزی در مشهد

با فرارسیدن سال نو شهرداری مشهد طبق روال هر ساله اقدام به نصب المانهای نوروزی در سطح شهر مشهد کرد.