3240251181937575135

دوشنبه 13 فروردین 1397

عکاس: امیر صادقیان

جشن ملی نوروزگاه

جشن ملی نوروزگاه یکی از سلسله جشن‏‏‎های کهن نوروز در مناطق ترکمن نشین استان گلستان با حضور پرشور اهالی منطقه برگزار شد.