3153918479110927250

دوشنبه 2 بهمن 1396

عکاس: عاطفه آرانی

مهار آتش با خاک و دبه های آب

آتش سوزی انباز علوفه یکی از منازل روستاهای زابل و نبود امکانات و خدمات شهری مناسب مردم و اهالی روستا را مجبور به استفاده از خاک و دبه های آب کرد.