3150283306892931925

جمعه 29 دی 1396

عکاس: محسن رضایی

تصاویر هوایی از کوه های بیرجند

وقتی مقابل این سلسله از کوههای خاکستری رنگ می ایستی، تصویری از کره ماه در دیدگانت تداعی می شودکه گویی نقاشی ماهر، نگاره های برجسته ای را به سبک اشکالی نامانوس و خارج از قوانین مناظر، بر آن نقش زده است.