3109594615520934003

دوشنبه 27 آذر 1396

عکاس: فاطمه عابدی

موکه ، گرمای خانه من

تعداد زنان سرپرست خانوار دراستان سیستان و بلوچستان50804 نفر است.که ازاین تعداد 9083 زن در مناطق سیستان و 41721 زن در مناطق بلوچستان سکونت دارند. <br/> تعداد زیادی از این زنان ، علاوه بر رنج و فقراقتصادی و محرومیت ، به علت فرهنگ قومی و قبیله ای که ازدواج های فامیلی از سنت های مهم آنها بشمار می آید، بسیاری از خانواده ها ،همه فرزندانشان و یا تعدادی ازآنها دچار معلولیت های &quot; جسمی وذهنی ویا دیگر بیماریهای شایع ژنتیکی &quot;هستند و به این ترتیب شرایط زندگی برای این زنان سخت و دشوارتر می شود.طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی سال 1391 استان سیستان و بلوچستان 75 الی 80 در صد ازبیماری های تالاسمی ، متابولیک ،انواع معلولیت ها، ناشی از ازدواج های فامیلی بوده که است . <br/>اما جادوی عشق به فرزندان و محبت مادرانه این زنان ، همان چیزی است که آنها را در این خانه های محقر پابرجا نگه داشته ؛ اگر در سفره غذا چیزی برای خوردن پیدا نشود،مادران با لبخندی که بر صورت فرزند خود میزنند ، به آنها دلگرمی میدهند. موکه در زبان سیستانی به معنی &quot; مادر &quot; است.