3106909480341972047

جمعه 24 آذر 1396

عکاس: مهدی کریمی

نخستین روز مسابقات کشتی باشگاههای جهان

نخستین روز مسابقات کشتی باشگاههای جهان پنج شنبه در اصفهان در حال برگزاری است.