3099768938906696732

شنبه 18 آذر 1396

عکاس: حیدر رضایی

جوانمرد قصاب

"ابوالفضل پام " فقط ده سال دارد وقتی در شهر زابل به عنوان فرزند سوم حاج عباس چشم به دنیا باز کرد هشتمین نسل از خاندان پام ها شد که همه قصاب بودند کمی که بزرگتر شد با قصاب ها کسبه محل و حیوانات اهلی آماده ذبح در خانه و دامداری همبازی شد. حالا قصابی و ذبح گاو آنقدر برای او جاذبه ایجاد کرده که ساعت ٤ صبح قبل از همه در محل ذبح حاضر می شود و چراغ را روشن می کند. او و هم سن و سالانش در شهر شمالی استان سیستان و بلوچستان هیچ وسیله سرگرمی حتی یک سینما در شهر ندارند تعداد محل های ذبح دام در زابل کم نیست چون استفاده از گوشت قرمز در زابل زیاد است.