3097036869801419483

پنج شنبه 16 آذر 1396

عکاس: مهدی جهانگیری

دیوار سفید

مشهد یکی از کلان شهر های ایران به لحاظ وسعت و همچنین یک شهر مذهبی و توریستی به حساب می آید.پایتخت معنوی ایران امروز تبدیل به مرکزی اقتصادی شده است. بافت پیرامون حرم امام رضا بافت سنتی و فرسوده مشهد به حساب می آید بافت اجتماعی در اطراف حرم مطهر را، زائران و مجاوران بارگاه امام هشتم شیعیان تشکیل می دهند.عمده ی مجاورین ساکن در این محدوده افرادی سنتی و مذهبی هستند همچنین در آمد درصد عمده ای از مجاورین بواسطه ی حضور زائرین و خدمات به آنها حاصل می شود. بافت فرسوده و پیرامون حرم به دلیل ظرفیت اقتصادی و توریستی این محدوده در حال پوست اندازی و نو سازیست.شهرداری مشهد برای همسان سازی موقت این بافت فرسوده به برخی از دیوارهای بناهای این محدوده رنگ سفید زده است و در حال تخریب و نوسازی این محدوده است که این نوسازی شامل گسترش حریم حرم و بنا کردن مراکز تجاری ،اقامتی و خرید است.