3093473845073514921

دوشنبه 13 آذر 1396

عکاس: عابدی/نیستانی/صفرپور/اسماعیل زاده/یاراحمدی/خسروی/مهیمنی/صادقیان

تور عکاسی مناطق محروم زابل

تور عکاسی مناطق محروم زابل ، هیرمند، هامون، نیمروز ، زهک و روستاهای اطراف با حمایت و پشتیبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) در جهت معرفی مناطق محروم برگزار شد.