3092305904516954585

دوشنبه 13 آذر 1396

عکاس: عاطفه آرانی

جشن عروسی سنتی در زابل

مراسم جشن عروسی سنتی در روستای ابراهیم آباد شهر زابل.