2944717051394651898

دوشنبه 16 مرداد 1396

عکاس: محسن رضایی

انشاء زندگی در روستاهای بجنورد

زندگی روستایی در بجنورد حامل پیام سادگی در افکار و زندگی روزمره هست این موضوع باعث آسایش ذهن و راحتی در زندگی و امرار معاش انسانهایی می شود که جز به رفع گرفتاری و خوشبختی دیگر اهالی فکر نمی کنند.