2886718380173829290

دوشنبه 29 خرداد 1396

عکاس: afp

جنگجویان یمنی

مبارزان و جنگجویان یمنی برای مقابله با نظامیان متجاوز سعودی خود را آماده میکنند.