2886708715793776787

دوشنبه 29 خرداد 1396

عکاس: afp

میدان گاوبازی

میدان گاوبازی گرانادا فرانسه . میدانی برای خشونت علیه حیوانات !