2886544719203029679

دوشنبه 29 خرداد 1396

عکاس: afp

جمع آوری زباله با الاغ در الجزیره

بعضی از مناطق سعب العبور در شهر الجزیره ، زباله های تولید شده روزانه با الاغ جمع آوری و حمل می شود.