jamejamonline
آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
بیشترین فشار بودجه 99 بر گردن مردم خواهد بود

بیشترین فشار بودجه 99 بر گردن مردم خواهد بود

یک استاد اقتصاد درباره نامگذاری امسال به عنوان جهش تولید و اتفاقاتی که قرار است در این باره بیافتد گفت: با توجه به شرایط موجود چنین اتفاقی رخ نمی دهد. در سال 98 نیز در بحث توجه به تولید شاهد تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و رشد بیکاری در کشور بودیم آمارهای رسمی قابل اتکا نیستند و شواهد متعدد دیگری این آمارها را تایید نمی کنند.  

سرویس اقتصادی - یادداشت بیشتر
سرویس اقتصادی - گفتگو بیشتر