نظرات شما ( 81 نظر )

خدا رحمتش کنه : اگر اون شخص مورد نظر را معرفی میکرد شرایط طور دیگه ای رقم میخورد اما خودش تشخیص داده بود که خودش گردن بگیره: به هر حال پرونده با یک علامت سوال بسته شد که شخص دوم چه کسی بوده که ریحانه تا پایان زندگی مقاومت کرد::::::::::
موافقم. عدم بخشش واصراربرقصاص زمینه های جرم وجنایت راکم می کند
از کجا معلوم سر بی گناهی روی چوبه دار نرفته باشد .
بخشش همه جا نتیجه مثبت نخواهد داشت. نمونه اش بخشش آمنه که اسیدپاش را به جامعه بازگرداند و این هم نتیجه اش. قصاص حق خانواده داغدار است که متاسفانه در سالهای اخیر با ایجاد کمپین و تحریک احساسات خانواده داغدار ایشان را تحت فشار روحی در برابر جامعه قرار میدهند و نتیجه اش ترویج جرم و جنایت است.
با نظر شما موافقم