کلمه کلیدی: کارگاه نسخه شناسی و بیدل پژوهی برگزار می شود