کلمه کلیدی: پیرترین پناهجوی جهان از قلمرو داعش فرار کرد