کلمه کلیدی: شعبده باز
  • شعبده‌باز کهنه‌کار از ترفندهایش می‌گوید

    مراقب باشید غیبتان نکند

    مشخص نشده، برای نخستین بار کی و کجا شعبده‌بازی آغازشد، اما از چند قرن گذشته این هنر در کشورهای مختلف دنیا رواج یافته و هر جا به نحوی مردم را شگفت‌زده کرده است؛ مردی که پرواز می‌کند، دختری که او را در جعبه قرار داده و با اره نصف می‌کنند، خرگوشی که از کلاه خالی بیرون می‌پرد، فردی که می‌سوزد و خاکستر می‌شود و دوباره از دل خاک سر برمی‌آورد و سایر موارد، هر یک به شکلی تماشاچیان را به تعجب واداشته و موجب چالش ذهن آنها شده است.

  • سکانسی از فیلم شعبده باز

    شعبده‌باز از قابلیت های مافوق طبیعی برخوردار است . او سعی می کند با استفاده از قدرت و توانایی اش، به عشق دوران کودکی خود، دختری (بیل) از طبقات مرفه جامعه دست یابد و بدین وسیله ساختارهای اجتماعی خشک و بسته وین اواخر قرن نوزدهم را متزلزل کند. سکانسی از فیلم شعبده باز را ببینیم.