کلمه کلیدی: ساری لرزید
  • ساری لرزید

    شهرستان ساری در استان مازندران براثر زلزله لرزید.