کلمه کلیدی: داوطلبان انتخابات با پرهیز از عطش قدرت پای در میدان سیاست بگذارند