کلمه کلیدی: تولید «دیرین دیرین» با گویش محلی هرمزگان