کلمه کلیدی: احمدی نژاد در مراسم بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی