کلمه کلیدی: شوخی اکبر عبدی در برنامه احسان علیخانی