رنسانس

    • سه شنبه 9 دی 1393 16:43

    زمینه های ورود انگلیس به هند

    از روزی که محمود غزنوی به هندوستان حمله کرد، مهاجمان یکی پس از دیگری وارد هندوستان شدند و مردم را به بیچارگی و بدبختی کشاندند.